Makfen makine olarak anahtar teslim reaktör blender mikser hammadde stok tankları alüminyum paslanmaz silo imalatı tesis kurulum hizmetleri sunmaktayız.

K.V.K.K.

MAKFEN MAKİNE KİMYA İNŞAAT MÜHENDİSLİK

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Merkezi Çerkeşli Osb Mah. İmes 4 Bulvarı No:15 Dilovası – Kocaeli adresinde bulunan Makfen Makine Kimya İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (“Şirket” veya “Makfen Makine), resmi internet sitesi olan https://www.makfen.com.tr adresini ziyaret eden kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermektedir.

İşbu İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni ( “Aydınlatma Metni” ), Makfen Makine’nin veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Veri

Şirkete Ulaştığı Ortam

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

İsim-soyisim, e-posta adresi,telefon numarası,mesaj içerik bilgisi

http://www.makfen.com/iletisim

Görüş, talep, öneri, şikâyet ve soruların Makfen Makine’ye ulaştırılması.

Şirketimizin kendisine gönderilen mesajlara cevap verebilmesine ilişkin meşru menfaati.

Trafik verisi

http://www.makfen.com

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”) ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

İşleme faaliyetinin kanunlarda açıkça ön görülmüş olması ve bununla bağlantılı hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi.

 

 

 

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Elde Etme ve İşleme Yöntemi

Makfen Makine, https://www.makfen.com.tr/ adresini ziyaret etmenizle birlikte, başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıdaki tabloda anılan linkler vasıtasıyla elde edilen ilgili kişisel verilerinizi belirtilen işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlemektedir.

2. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişiler ve Paylaşım Amacı

Kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişiler, Makfen Makine ile yaptıkları sözleşme kapsamında, kendileriyle paylaşılan kişisel verileri, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak işlemek ve korumakla yükümlü olup, bu kişiler Makfen Makine’nin denetimindedir.

İşbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel veriler, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra internet sitesinin işletiminin sağlanabilmesi amacıyla dışarıdan hosting (barındırma) hizmetleri aldığımız tedarikçilerimizle ve gerekmesi halinde Şirketimizin hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileri yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

Makfen Makine, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Makfen Makine, bu doğrultuda ilgili kişilere ait kişisel verileri başta KVK mevzuatına olmak üzere Makfen Makine’nin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun şekilde işlemektedir.

Makfen Makine, İlgili Kişilerin kişisel verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Saklama süresi sona eren verileriniz ise Makfen Makine’nin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak, anılan elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Makfen Makine’nin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve KVK Kurulu’nu söz konusu durumdan haberdar olduktan sonra 72 saat içerisinde bilgilendirir.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, işbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişi sıfatını haiz internet sitesi ziyaretçileri Makfen Makine’ye başvurarak kişisel verilerinin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) kişisel verilerinin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK kapsamında, işbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişi sıfatını haiz internet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerine ilgili başvuruda bulunmak istemesi halinde, başvurularını https://www.makfen.com.tr/ linkindeki KVK İlgili Kişi Bilgi Talep Etme formu ile,

• Çerkeşli Osb Mah. İmes 4 Bulvarı No:15 Dilovası – Kocaeli adresine bizzat veya kimlik teyidinin yapılması sağlanarak yazılı olarak ya da;

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Makfen Makine’ye daha önce bildirilen Makfen Makine’nin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@makfen.com.tr adresine iletebilirler.

Makfen Makine, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketin değişen süreçleri dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Söz konusu güncellemeler için Makfen Makine internet sitesini ziyaret etmenizi rica ederiz. Makfen Makine Kimya İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Makfen makine olarak anahtar teslim reaktör blender mikser hammadde stok tankları alüminyum paslanmaz silo imalatı tesis kurulum hizmetleri sunmaktayız.
Makfen ® Copyright 2021. All rights reserved.
Makfen makine olarak anahtar teslim reaktör blender mikser hammadde stok tankları alüminyum paslanmaz silo imalatı tesis kurulum hizmetleri sunmaktayız.Makfen makine olarak anahtar teslim reaktör blender mikser hammadde stok tankları alüminyum paslanmaz silo imalatı tesis kurulum hizmetleri sunmaktayız.